1. <rt id="wqoiw"></rt>
   2. 小學生日記大全 -> 五年級日記 -> 拉 歌

    拉 歌

   3. 拉歌
   4.  
   5.  
   6.  
   7. xìng
   8. yuàn
   9.  
   10. lái
   11.  
   12. lái
   13.  
   14. xìng
   15. yuàn
   16.  
   17.  
   18.  “幸福苑,來一個!來一個,幸福苑!…
   19.  
   20.  
   21. cāi
   22.  
   23. men
   24. zài
   25. gàn
   26. shí
   27. me
   28.  
   29. duì
   30. le
   31.  
   32. men
   33. zhèng
   34. zài
   35. …”你猜,我們在干什么?對了,我們正在拉
   36. ne
   37. zhè
   38. men
   39. jun1
   40. xùn
   41.  
   42. de
   43. xué
   44. suī
   45. shì
   46. fēi
   47. cháng
   48. 歌呢這次我們去軍訓,其他的學得雖不是非常
   49. hǎo
   50.  
   51. dàn
   52. néng
   53. suàn
   54. chà
   55.  
   56. xué
   57. zuì
   58. hǎo
   59. de
   60. yīng
   61. gāi
   62. shì
   63. zhè
   64. 好,但也不能算差,學得最好的應該是這拉歌
   65. le
   66.  
   67. 了。
   68.  
   69.  
   70. gāng
   71. kāi
   72. shǐ
   73. men
   74. zhī
   75. shì
   76. wán
   77. wán
   78.  
   79. xùn
   80. liàn
   81. jiān
   82. shí
   83. jiān
   84.  
   85.  剛開始我們也只是玩玩,訓練間隙時間,
   86. men
   87. bān
   88. nèi
   89. biàn
   90. fèn
   91. chéng
   92. liǎng
   93. fāng
   94. zhèn
   95. nán
   96. fāng
   97.  
   98. měi
   99. 我們班內便分成兩大方陣男女各一方。每次拉
   100. zǒng
   101. shì
   102. men
   103. shēng
   104. zhàn
   105. shàng
   106. fēng
   107.  
   108. yīn
   109. wéi
   110. shēng
   111. rén
   112. duō
   113. shì
   114. zhòng
   115.  
   116. 歌總是我們女生占上風,因為女生人多勢眾,
   117. yòu
   118. yǒu
   119. xià
   120. jiāo
   121. guān
   122. de
   123. bāng
   124. zhù
   125.  
   126. nán
   127. shēng
   128. biān
   129. jiào
   130. gōng
   131. píng
   132.  
   133. 又有夏教官的幫助,男生那邊覺得不公平,大
   134. hǎn
   135. lǎo
   136. tiān
   137. gōng
   138.  
   139. zhī
   140. zěn
   141. me
   142. le
   143.  
   144. huì
   145. men
   146. nán
   147. 喊老天不公。也不知怎么了,不一會我們男女
   148. shuāng
   149. fàng
   150. móu
   151. ér
   152. hǎn
   153.  
   154.  
   155. xià
   156. jiāo
   157. guān
   158.  
   159. lái
   160.  
   161. lái
   162. 雙放不謀而合起大喊:“夏教官,來一個!來
   163.  
   164. xià
   165. jiāo
   166. guān
   167.  
   168.  
   169.  
   170.  
   171.  
   172. hǎn
   173. shí
   174. me
   175. hǎn
   176.  
   177. zài
   178. hǎn
   179. jiù
   180. 一個,夏教官!……”“喊什么喊,再喊就去
   181. xùn
   182. liàn
   183.  
   184.  
   185. xià
   186. jiāo
   187. guān
   188.  
   189. shēng
   190.  
   191. shuō
   192.  
   193. zhī
   194. hòu
   195.  
   196. měi
   197. dāng
   198. 訓練。”夏教官“生氣”地說。之后,每當我
   199. men
   200. yào
   201. qiú
   202. xià
   203. jiāo
   204. guān
   205. biǎo
   206. yǎn
   207. shí
   208.  
   209. zǒng
   210. zhè
   211. xùn
   212. liàn
   213. lái
   214. xià
   215.  
   216. 們要求夏教官表演時,他總拿這訓練來嚇唬,
   217.  
   218. shǐ
   219.  
   220. men
   221. yán
   222. xiàng
   223. duì
   224.  
   225. “迫使”我們無言相對。
   226.  
   227.  
   228. màn
   229. màn
   230. men
   231. jiù
   232. shí
   233. fèn
   234. huān
   235. le
   236.  
   237. bié
   238. shì
   239.    
   240.  慢慢地我們就十分喜歡拉歌了,特別是8
   241. xià
   242.  
   243. men
   244. xùn
   245. liàn
   246. wán
   247.  
   248. jiāo
   249. guān
   250. jiàn
   251. shí
   252. jiān
   253. hái
   254. zǎo
   255. jiù
   256. 下午,我們訓練完畢,教官見時間還早就和五
   257.  
   258.    
   259.  
   260. bān
   261. lián
   262. lái
   263.       
   264. wáng
   265. jiāo
   266. guān
   267. dài
   268. de
   269. xìng
   270. yuàn
   271. xiǎo
   272. xué
   273.  
   274.  
   275. 2)班聯合起來去PK王教官帶的幸福苑小學。“
   276. róng
   277.  
   278. lái
   279.  
   280. lái
   281.  
   282. róng
   283.  
   284.  
   285. èr
   286.  
   287. kuài
   288. kuài
   289. 戎徐,來一個!來一個,戎徐!一、二,快快
   290.  
   291.  
   292. èr
   293.  
   294. sān
   295.  
   296. kuài
   297. kuài
   298. kuài
   299.  
   300.  
   301. hái
   302. méi
   303. yǒu
   304. děng
   305. men
   306. fǎn
   307. yīng
   308. !一、二、三,快快快!”還沒有等我們反應
   309. guò
   310. lái
   311.  
   312. xìng
   313. yuàn
   314. jiù
   315. gěi
   316. men
   317. lái
   318. le
   319.  
   320. xià
   321. wēi
   322.  
   323.  
   324. 過來,幸福苑就給我們來了個“下馬威”,我
   325. men
   326. gān
   327. shì
   328. ruò
   329. shàng
   330. jiē
   331. zhe
   332.  
   333. xìng
   334. yuàn
   335.  
   336. lái
   337.  
   338. lái
   339. 們也不甘示弱馬上接著“幸福苑,來一個!來
   340.  
   341. xìng
   342. yuàn
   343.  
   344.  
   345. zhè
   346. xìng
   347. yuàn
   348. de
   349. xué
   350. shēng
   351. hái
   352. zhēn
   353. tīng
   354. huà
   355.  
   356. 一個,幸福苑!”這幸福苑的學生還真聽話,
   357. men
   358. gāng
   359. hǎn
   360.  
   361. men
   362. jiù
   363. chàng
   364. le
   365. lái
   366.  
   367.  
   368. tuán
   369. jié
   370. jiù
   371. shì
   372. 我們剛一喊,他們就唱了起來;“團結就是力
   373. liàng
   374.  
   375. tuán
   376. jié
   377. jiù
   378. shì
   379. liàng
   380.  
   381. zhè
   382. liàng
   383. shì
   384. tiě
   385.  
   386.  
   387.  
   388. děng
   389. men
   390. 量,團結就是力量,這力量是鐵……”等他們
   391. shēng
   392. wán
   393.  
   394. men
   395. chéng
   396. shèng
   397. zhuī
   398. ràng
   399. men
   400. yǒu
   401. chuǎn
   402. de
   403. 歌聲一完,我們乘勝追擊不讓他們有喘氣的機
   404. huì
   405.  
   406. jiē
   407. zhe
   408. men
   409. yòu
   410. gāo
   411. hǎn
   412.  
   413.  
   414. xìng
   415. yuàn
   416.  
   417. lái
   418.  
   419. lái
   420. 會,接著我們又高喊;“幸福苑,來一個!來
   421.  
   422. xìng
   423. yuàn
   424.  
   425.  
   426.  
   427.  
   428.  
   429. róng
   430.  
   431. lái
   432.  
   433. lái
   434. 一個,幸福苑!……”“戎徐,來一個!來一
   435.  
   436. róng
   437.  
   438.  
   439.  
   440.  
   441. xìng
   442. yuàn
   443. kāi
   444. shǐ
   445. gāo
   446. shēng
   447. hǎn
   448.  
   449. zhè
   450. 個,戎徐!……”幸福苑也開始高聲大喊。這
   451. shuí
   452. ruǎn
   453.  
   454. dàn
   455. jīng
   456. guò
   457. lún
   458.       
   459. hòu
   460.  
   461. xìng
   462. yuàn
   463. de
   464. xué
   465. shēng
   466. 次誰也不服軟,但經過幾輪PK后,幸福苑的學生
   467. rán
   468.  
   469. zhàn
   470. bài
   471.  
   472.  
   473. yòu
   474. chàng
   475.  
   476. tuán
   477. jié
   478. jiù
   479. shì
   480. liàng
   481.  
   482.  
   483. 依然“戰敗”,又唱起《團結就是力量》,我
   484. men
   485. dōu
   486. xiǎo
   487. shēng
   488.  
   489.  
   490. zěn
   491. me
   492. yòu
   493. shì
   494. zhè
   495. shǒu
   496.  
   497.  
   498. zhè
   499. xià
   500. 們都小聲嘀咕:“怎么又是這一首?”這下子
   501. wáng
   502. jiāo
   503. guān
   504. le
   505.  
   506. shuō
   507.  
   508.  
   509. men
   510. liǎng
   511. bān
   512.  
   513. men
   514. cái
   515. 王教官不服氣了,說:“你們兩個班,我們才
   516. bān
   517.  
   518. gōng
   519. píng
   520.  
   521. gōng
   522. píng
   523.  
   524.  
   525. wáng
   526. jiāo
   527. guān
   528. gāng
   529. shuō
   530. wán
   531.  
   532. 一個班,不公平,不公平。”王教官剛說完,
   533. men
   534. de
   535. xià
   536. jiāo
   537. guān
   538. còu
   539. le
   540. shàng
   541.  
   542. zhī
   543. men
   544. shuō
   545. le
   546. xiē
   547. shí
   548. 我們的夏教官湊了上去,也不知他們說了些什
   549. me
   550.  
   551. dào
   552. zuì
   553. hòu
   554. liǎng
   555. rén
   556. jìng
   557. rán
   558.  
   559.  
   560. le
   561. lái
   562.  
   563. men
   564. cái
   565. 么,到最后兩人竟然“打”了起來,我們才不
   566. guǎn
   567. men
   568. ne
   569.  
   570. hái
   571. shì
   572. wǎng
   573.  
   574. xìng
   575. yuàn
   576. pín
   577. pín
   578. 管他們呢!還是一如既往地拉歌,幸福苑頻頻
   579. chàng
   580.  
   581. men
   582. chàng
   583. de
   584. duō
   585. shù
   586. shì
   587.  
   588. tuán
   589. jié
   590. jiù
   591. shì
   592. liàng
   593.  
   594.  
   595. tīng
   596. 唱歌,他們唱的多數是《團結就是力量》,聽
   597. men
   598. kuài
   599. yào
   600. yūn
   601. le
   602.  
   603. dàn
   604. cóng
   605. zhōng
   606. què
   607. gěi
   608. le
   609. men
   610. 得我們幾乎快要暈了,但從拉歌中卻給了我們
   611. shǎo
   612.  
   613. 不少樂趣。
   614.  
   615.  
   616.  
   617. tīng
   618. shuō
   619.  
   620. shì
   621. jun1
   622. yíng
   623. shēng
   624. huó
   625. zhōng
   626. shì
   627.  拉歌,聽爺爺說,是軍營生活中鼓舞士氣
   628.  
   629. huó
   630. yuè
   631. wén
   632. huà
   633. fēn
   634. de
   635. zhǒng
   636. fāng
   637. shì
   638.  
   639. jīng
   640. guò
   641. zhè
   642. jun1
   643. xùn
   644. shēng
   645. 、活躍文化氣氛的一種方式。經過這次軍訓生
   646. huó
   647. de
   648. shí
   649. jiàn
   650.  
   651. gǎn
   652. shòu
   653. dào
   654. què
   655. shí
   656. néng
   657. men
   658. de
   659. shì
   660. 活的實踐,我也感受到它確實能鼓舞我們的士
   661.  
   662. 氣。
   663.  
   664.  
   665.  
     
    無注音版:拉 歌
     拉歌
     “幸福苑,來一個!來一個,幸福苑!……”你猜,我們在干什么?對了,我們正在拉歌呢這次我們去軍訓,其他的學得雖不是非常好,但也不能算差,學得最好的應該是這拉歌了。
     剛開始我們也只是玩玩,訓練間隙時間,我們班內便分成兩大方陣男女各一方。每次拉歌總是我們女生占上風,因為女生人多勢眾,又有夏教官的幫助,男生那邊覺得不公平,大喊老天不公。也不知怎么了,不一會我們男女雙放不謀而合起大喊:“夏教官,來一個!來一個,夏教官!……”“喊什么喊,再喊就去訓練。”夏教官“生氣”地說。之后,每當我們要求夏教官表演時,他總拿這訓練來嚇唬,“迫使”我們無言相對。
     慢慢地我們就十分喜歡拉歌了,特別是8日下午,我們訓練完畢,教官見時間還早就和五(2)班聯合起來去PK王教官帶的幸福苑小學。“戎徐,來一個!來一個,戎徐!一、二,快快!一、二、三,快快快!”還沒有等我們反應過來,幸福苑就給我們來了個“下馬威”,我們也不甘示弱馬上接著“幸福苑,來一個!來一個,幸福苑!”這幸福苑的學生還真聽話,我們剛一喊,他們就唱了起來;“團結就是力量,團結就是力量,這力量是鐵……”等他們歌聲一完,我們乘勝追擊不讓他們有喘氣的機會,接著我們又高喊;“幸福苑,來一個!來一個,幸福苑!……”“戎徐,來一個!來一個,戎徐!……”幸福苑也開始高聲大喊。這次誰也不服軟,但經過幾輪PK后,幸福苑的學生依然“戰敗”,又唱起《團結就是力量》,我們都小聲嘀咕:“怎么又是這一首?”這下子王教官不服氣了,說:“你們兩個班,我們才一個班,不公平,不公平。”王教官剛說完,我們的夏教官湊了上去,也不知他們說了些什么,到最后兩人竟然“打”了起來,我們才不管他們呢!還是一如既往地拉歌,幸福苑頻頻唱歌,他們唱的多數是《團結就是力量》,聽得我們幾乎快要暈了,但從拉歌中卻給了我們不少樂趣。
     拉歌,聽爺爺說,是軍營生活中鼓舞士氣、活躍文化氣氛的一種方式。經過這次軍訓生活的實踐,我也感受到它確實能鼓舞我們的士氣。
     

    小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

    Powered by 小學生日記大全www.1pshouhui.com© 2012 www.1pshouhui.com Inc.
    Copyright © 2010 小學生日記大全

    菲赢彩票 www.chenseo.com:屏山县| www.g9892.com:彩票| www.aureliogonzalez.com:达州市| www.duhocnamhai.com:苏尼特右旗| www.cxgcpj.com:元氏县| www.ranwenshu.com:东乌| www.juanchinchoncha.com:共和县| www.yxnxs.com:望城县| www.youchenfood.com:东光县| www.pikling.com:泾源县| www.earncurve.com:开化县| www.themossmagazine.com:阳城县| www.126youxiang.com:垫江县| www.samsungsdsu.com:石景山区| www.plg-light.com:永福县| www.tilmankoester.com:娱乐| www.lsquaredsalon.com:伊川县| www.hg91789.com:上杭县| www.ozcanis.com:瑞安市| www.anmsn.com:拜泉县| www.southfumigation.com:江安县| www.shanghailondoncab.com:天气| www.hanselapp.com:大化| www.musicofiles.com:威远县| www.tao2u.com:兴山县| www.tmhatter.com:苏州市| www.socialbookmarking-mar.com:肥西县| www.zxphy.com:陵水| www.gvionlinetraining.com:苍梧县| www.tssth.org:北辰区| www.www834suncity.com:来凤县| www.affiliatemarketingbest.com:曲阜市| www.torrezanefelipe.com:北辰区| www.bluefairyus.com:宝丰县| www.mfcqk.com:镇宁| www.kbcnewshub.com:嘉善县| www.thejoyryders.com:樟树市| www.dibangjiaju.com:攀枝花市| www.sangox.com:荔浦县| www.rotary-lime-kiln.com:兰坪| www.150mee.com:伊通| www.instantasshole.com:芷江| www.la-chapelle.net:子长县| www.uncanventional.com:永寿县| www.222qa.com:南投县| www.thinkhandbag.com:南开区| www.xianguoss.com:营山县| www.bunnykitten.com:师宗县| www.socllink.com:靖宇县| www.childhoroscopes.com:西青区| www.backinbody.com:当阳市| www.omidfile.com:秦皇岛市| www.awakenhaven.com:自治县| www.henglian-sh.com:夏津县| www.gvionlinetraining.com:玉田县| www.hzjjqp.com:通州市| www.shlsdp.com:进贤县| www.woodendollhousereviews.com:宁海县| www.03181717.com:临沭县| www.305182.com:海门市| www.grandgreen-energy.com:武穴市| www.fuzhuang1717.com:南和县| www.mixbrand.net:巴彦县| www.jydproducts.com:祁门县| www.oversuns.com:霍林郭勒市| www.anhaohk.com:台州市| www.ccss9988.com:无锡市| www.georgepappasltd.com:阳泉市| www.bisutekirevere.com:石城县| www.scriedespretine.com:巨鹿县| www.ecanvs.com:金寨县| www.5387753.com:洛隆县| www.doxycyclin.net:崇仁县| www.nkshbd.com:自治县| www.39daiyun.com:句容市| www.meilesou.com:北流市| www.truboot.com:荥经县| www.zsgaori.com:黄浦区| www.spaziotrearredamenti.com:民乐县| www.troop199fishers.com:望江县| www.ryccc.com:上饶市| www.xirunjiaoyu.com:灵璧县| www.hg50456.com:灵寿县| www.bromoijenvacation.com:东乌珠穆沁旗|