1. <rt id="wqoiw"></rt>
   2. 小學生日記大全 -> 五年級日記 -> 疊軍被

    疊軍被

   3. dié
   4. jun1
   5. bèi
   6. 疊軍被
   7.  
   8.  
   9. dié
   10. bèi
   11. huì
   12. ma
   13. duō
   14. shù
   15. rén
   16. de
   17. huí
   18. kěn
   19. dìng
   20. shì
   21. huì
   22.  
   23.  疊被子你會嗎大多數人的回答肯定是會。
   24. dié
   25. jun1
   26. bèi
   27. ne
   28.  
   29. huì
   30. ma
   31.  
   32. dìng
   33. le
   34. ba
   35.  
   36. 那疊軍被呢?你會嗎?不一定了吧!
   37.  
   38.  
   39. dié
   40. jun1
   41. bèi
   42. shì
   43. men
   44. zhè
   45. jun1
   46. xùn
   47. yào
   48. xué
   49. huì
   50. de
   51. xiàng
   52. zhī
   53.  疊軍被是我們這次軍訓需要學會的項目之
   54.  
   55. ér
   56. qiě
   57. hái
   58. shì
   59. zuò
   60. wéi
   61. zhòng
   62. diǎn
   63. lái
   64. xué
   65.  
   66. jun1
   67. xùn
   68. qián
   69. zhōu
   70. lǎo
   71. 一,而且還是作為重點來學。軍訓前一周胡老
   72. shī
   73. jiù
   74. ràng
   75. men
   76. huí
   77. jiā
   78. yǒu
   79. kōng
   80. liàn
   81. liàn
   82. dié
   83. bèi
   84.  
   85. jun1
   86. bèi
   87. dào
   88. zěn
   89. 師就讓我們回家有空練練疊被子。軍被到底怎
   90. me
   91. dié
   92.  
   93. xīn
   94. méi
   95. yǒu
   96.  
   97. dàn
   98. cóng
   99. diàn
   100. shì
   101. zhōng
   102. kàn
   103. dào
   104. guò
   105. 么疊?自己心里也沒有底,但從電視中看到過
   106. jiě
   107. fàng
   108. jun1
   109. shū
   110. shū
   111. dié
   112. hǎo
   113. de
   114. bèi
   115.  
   116. fāng
   117. fāng
   118.  
   119. píng
   120. píng
   121. zhěng
   122. zhěng
   123. 解放軍叔叔疊好的被子,四四方方、平平整整
   124.  
   125. xiàng
   126. kuài
   127. yòng
   128. dāo
   129. qiē
   130. chéng
   131. de
   132.  
   133. dòu
   134. gàn
   135.  
   136.  
   137. men
   138. shì
   139. yòng
   140. shí
   141. ,像一塊用刀切成的“豆腐干”。他們是用什
   142. me
   143. fāng
   144. dié
   145. chéng
   146. de
   147. ne
   148.  
   149. zhēn
   150. ràng
   151. bǎi
   152. jiě
   153.  
   154. 么方法疊成的呢?真讓我百思不得其解。
   155.  
   156.  
   157. jiàn
   158. xiàng
   159. zhī
   160. dāi
   161. tóu
   162. de
   163. zhàn
   164. zài
   165. chuáng
   166. biān
   167.  
   168. kàn
   169. chū
   170.  爺爺見我像只呆頭雞似的站在床邊,看出
   171. le
   172. de
   173. xīn
   174.  
   175. shuō
   176.  
   177.  
   178. jǐn
   179. jǐn
   180.  
   181. shì
   182. shì
   183. xiǎng
   184. xué
   185. dié
   186. bèi
   187. 了我的心思,說:“瑾瑾,你是不是想學疊被
   188.  
   189.  
   190. tīng
   191. de
   192. shēng
   193. yīn
   194.  
   195. xiàng
   196. zài
   197. hēi
   198. zhōng
   199. jiàn
   200. dào
   201. le
   202. 子?”一聽爺爺的聲音,我像在黑夜中見到了
   203. guāng
   204. míng
   205.  
   206. gāo
   207. xìng
   208. jiào
   209. lái
   210.  
   211. shuō
   212.  
   213.  
   214. duì
   215.  
   216. nín
   217. 光明,高興地大叫起來,說:“對!爺爺您不
   218. shì
   219. zài
   220. duì
   221. dāng
   222. guò
   223. bīng
   224. ma
   225.  
   226. néng
   227. néng
   228. jiāo
   229. dié
   230. jun1
   231. bèi
   232.  
   233.  
   234.  
   235. 是在部隊當過兵嗎?能不能教我疊軍被?”“
   236. háng
   237.  
   238.  
   239. yīng
   240. hòu
   241.  
   242. jiù
   243. cóng
   244. bèi
   245. guì
   246. chū
   247. tiáo
   248. qīng
   249. báo
   250. 行!”爺爺答應后,就從被柜里拿出一條輕薄
   251. de
   252. xiǎo
   253. bèi
   254.  
   255. biān
   256. jiǎng
   257. jiě
   258. biān
   259. gěi
   260. zuò
   261. shì
   262. fàn
   263.  
   264. zhàn
   265. zài
   266. páng
   267. 的小被子,邊講解邊給我做示范。我站在一旁
   268.  
   269. yǎn
   270. jīng
   271. láo
   272. láo
   273. dīng
   274. zhe
   275. de
   276. shuāng
   277. shǒu
   278.  
   279. wéi
   280. kǒng
   281. lòu
   282. diào
   283. ,眼睛牢牢地盯著爺爺的雙手,惟恐漏掉一個
   284. jiē
   285.  
   286. dài
   287. dié
   288. hǎo
   289. hòu
   290.  
   291. shì
   292. le
   293. biàn
   294.  
   295. 細節。待爺爺疊好后,我也試了幾遍,一次比
   296. yǒu
   297. jìn
   298.  
   299. xīn
   300. zhōng
   301. gǎn
   302. dào
   303. yǒu
   304. diǎn
   305. de
   306.  
   307. 一次有進步,心中感到有點樂滋滋的。
   308.  
   309.  
   310. tiān
   311. de
   312. jun1
   313. xùn
   314. kāi
   315. shǐ
   316. le
   317.  
   318. jiāo
   319. guān
   320. jiāo
   321. men
   322. dié
   323. bèi
   324.  五天的軍訓開始了,胡教官教我們疊被子
   325. shí
   326.  
   327. gǎn
   328. dào
   329. hěn
   330. qīng
   331. sōng
   332.  
   333. wéi
   334. jīng
   335. jiāo
   336. guò
   337. le
   338.  
   339. 時,自己感到很輕松,以為爺爺已經教過了,
   340. dìng
   341. huì
   342. yǒu
   343. de
   344. wèn
   345.  
   346. zǎi
   347. guān
   348. chá
   349. jiāo
   350. guān
   351. dié
   352. bèi
   353. 一定不會有大的問題,可仔細觀察胡教官疊被
   354. de
   355. zhòu
   356. de
   357. fāng
   358. yǒu
   359. hěn
   360. de
   361. tóng
   362.  
   363. zhī
   364. hǎo
   365. 子的步驟和爺爺的方法有很大的不同,只好自
   366. rèn
   367. dǎo
   368. méi
   369.  
   370. lǎo
   371. lǎo
   372. shí
   373. shí
   374. cóng
   375. tóu
   376. xué
   377.  
   378. bèi
   379. yào
   380. dié
   381. hǎo
   382. 認倒霉,老老實實地從頭學起。被子要疊得好
   383. hěn
   384. yǒu
   385. jiǎng
   386. jiū
   387.  
   388. liàn
   389. de
   390. bèi
   391. tài
   392. ruǎn
   393.  
   394. lǎo
   395. shì
   396. dié
   397. chū
   398. 也很有講究,我練習的被子太軟,老是疊不出
   399. léng
   400. jiǎo
   401. lái
   402.  
   403. tīng
   404. rén
   405. jiā
   406. shuō
   407. jun1
   408. bèi
   409. jiào
   410. hǎo
   411. dié
   412.  
   413. zǒng
   414. wàng
   415. dào
   416. 棱角來,聽人家說軍被比較好疊,總希望到集
   417. xùn
   418. yíng
   419. néng
   420. shì
   421. jun1
   422. bèi
   423.  
   424. dàn
   425. dào
   426. le
   427. jiàn
   428. réng
   429. shì
   430. mín
   431. yòng
   432. bèi
   433. 訓營地能是軍被,但到了那里一見仍是民用被
   434.  
   435. xīn
   436. xiǎng
   437.  
   438. zhè
   439. néng
   440. bèi
   441. dié
   442. yào
   443. qiú
   444. ma
   445.  
   446. huì
   447. ,心想:這能把被子疊得符合要求嗎?不一會
   448.  
   449. xià
   450. jiāo
   451. guān
   452. jìn
   453. lái
   454. le
   455.  
   456. yòu
   457. jiāo
   458. men
   459. dié
   460. bèi
   461.  
   462. de
   463. fāng
   464. ,夏教官進來了,又教我們疊被子,他的方法
   465. jiāo
   466. guān
   467. de
   468. fāng
   469. běn
   470. zhì
   471.  
   472. dàn
   473. zài
   474. sān
   475. qiáng
   476. diào
   477.  
   478. bèi
   479. 和胡教官的方法基本一致,但他再三強調,被
   480. léng
   481. jiǎo
   482. de
   483. hòu
   484. yào
   485. zhǎi
   486. xiē
   487.  
   488. fǒu
   489. huì
   490. ruǎn
   491. de
   492.  
   493. léng
   494. jiǎo
   495. 子棱角的厚度要窄些,否則會軟塌塌的,棱角
   496. dié
   497. chū
   498. lái
   499.  
   500. diǎn
   501. míng
   502.  
   503. zhào
   504. yàng
   505. shì
   506. le
   507. xià
   508.  
   509. 也疊不出來。一點即明,我照樣子試了一下,
   510. guǒ
   511. rán
   512. yuán
   513. lái
   514. hǎo
   515. kàn
   516. duō
   517. le
   518.  
   519. zhēn
   520. xiàng
   521. suǒ
   522. shuō
   523.  
   524.  
   525. huì
   526. zuò
   527. 果然比原來好看多了。真像俗語所說:“會做
   528. nán
   529.  
   530. zuò
   531. jīn
   532. hái
   533.  
   534.  
   535. 也弗難,做撥筋骸。”
   536.  
   537.  
   538. dié
   539. bèi
   540. jǐn
   541. jǐn
   542. shì
   543. zhè
   544. jun1
   545. xùn
   546. zhōng
   547. de
   548. fèn
   549.  
   550. jun1
   551. xùn
   552.  疊被子僅僅是這次軍訓中的一部分,軍訓
   553. suī
   554. rán
   555. jīng
   556. jié
   557. shù
   558.  
   559. dàn
   560. duì
   561. de
   562. rén
   563. shēng
   564. kǎo
   565. yàn
   566. hái
   567. yuǎn
   568. yuǎn
   569. méi
   570. yǒu
   571. 雖然已經結束,但對我的人生考驗還遠遠沒有
   572. jié
   573. shù
   574.  
   575. jīn
   576. hòu
   577. yào
   578. zǒu
   579. de
   580. dìng
   581. huì
   582. gèng
   583. zhǎng
   584.  
   585. gèng
   586. yuǎn
   587.  
   588. 結束,今后我要走的路一定會更長、更遠!
   589.  
   590.  
   591.  
     
    無注音版:疊軍被
     疊軍被
     疊被子你會嗎大多數人的回答肯定是會。那疊軍被呢?你會嗎?不一定了吧!
     疊軍被是我們這次軍訓需要學會的項目之一,而且還是作為重點來學。軍訓前一周胡老師就讓我們回家有空練練疊被子。軍被到底怎么疊?自己心里也沒有底,但從電視中看到過解放軍叔叔疊好的被子,四四方方、平平整整,像一塊用刀切成的“豆腐干”。他們是用什么方法疊成的呢?真讓我百思不得其解。
     爺爺見我像只呆頭雞似的站在床邊,看出了我的心思,說:“瑾瑾,你是不是想學疊被子?”一聽爺爺的聲音,我像在黑夜中見到了光明,高興地大叫起來,說:“對!爺爺您不是在部隊當過兵嗎?能不能教我疊軍被?”“行!”爺爺答應后,就從被柜里拿出一條輕薄的小被子,邊講解邊給我做示范。我站在一旁,眼睛牢牢地盯著爺爺的雙手,惟恐漏掉一個細節。待爺爺疊好后,我也試了幾遍,一次比一次有進步,心中感到有點樂滋滋的。
     五天的軍訓開始了,胡教官教我們疊被子時,自己感到很輕松,以為爺爺已經教過了,一定不會有大的問題,可仔細觀察胡教官疊被子的步驟和爺爺的方法有很大的不同,只好自認倒霉,老老實實地從頭學起。被子要疊得好也很有講究,我練習的被子太軟,老是疊不出棱角來,聽人家說軍被比較好疊,總希望到集訓營地能是軍被,但到了那里一見仍是民用被,心想:這能把被子疊得符合要求嗎?不一會,夏教官進來了,又教我們疊被子,他的方法和胡教官的方法基本一致,但他再三強調,被子棱角的厚度要窄些,否則會軟塌塌的,棱角也疊不出來。一點即明,我照樣子試了一下,果然比原來好看多了。真像俗語所說:“會做也弗難,做撥筋骸。”
     疊被子僅僅是這次軍訓中的一部分,軍訓雖然已經結束,但對我的人生考驗還遠遠沒有結束,今后我要走的路一定會更長、更遠!
     

    小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

    Powered by 小學生日記大全www.1pshouhui.com© 2012 www.1pshouhui.com Inc.
    Copyright © 2010 小學生日記大全

    菲赢彩票 www.porcoespirito.com:高陵县| www.363005.com:安福县| www.serviceideas-blog.com:德州市| www.globtacs.com:房产| www.hg91789.com:北流市| www.cecilevangrieken.com:安康市| www.bagit2go.com:玉林市| www.3qrsw.com:吴忠市| www.vsdtv.com:响水县| www.ds779.com:淳化县| www.checkloansijjxr.com:永定县| www.hg67456.com:普宁市| www.chasse-becasse-quebec-canada.com:渝中区| www.slcbw.cn:长治市| www.blimprobotics.com:庐江县| www.lianyunlipin.com:精河县| www.chuwenxuan.com:三江| www.z5989.com:永川市| www.coachyn.com:高邑县| www.ahmaj.com:娱乐| www.926379.com:甘德县| www.kmtyaf.com:南岸区| www.2012-oem-software.com:眉山市| www.gx-gad.com:紫金县| www.dantealighieribsb.com:赤壁市| www.changlonggy.com:庆元县| www.lechuang-cable.com:平遥县| www.tanglay.net:洛川县| www.gotta-go-fast.com:郓城县| www.kscww.cn:岫岩| www.himanidalmia.com:大渡口区| www.sillasdecomedor.org:仙居县| www.qatarsworldcup.com:古交市| www.szpuno.com:天门市| www.teatreeoilusage.com:隆林| www.morethanmusichk.org:开原市| www.szbxmchess.com:文登市| www.yongtaikym.com:遵义县| www.sustainablenepal.com:林西县| www.manganetabarespoiler.com:临桂县| www.paintsprayerelite.com:德令哈市| www.982320.com:东城区| www.cp7675.com:吐鲁番市| www.6220k.com:大宁县| www.chinazczd.com:平凉市| www.ajseger.com:大新县| www.lifesrest.com:牙克石市| www.altbremerton.com:剑川县| www.galbia.com:灵丘县| www.zbkwed.com:高州市| www.sinchua.com:合肥市| www.a3gteam.com:澜沧| www.christoph-behrmann.com:龙口市| www.rctrw.cn:洛南县| www.liyoujiaju.com:寿光市| www.hg29789.com:麟游县| www.ou-guo.com:哈密市| www.songzhixiang.com:平潭县| www.genericdrugonline.net:名山县| www.curtisdemarce.com:武定县| www.geeks-corner.com:山丹县| www.falsestop.com:敦煌市| www.esb8589.com:比如县| www.jk4399.com:泸西县| www.treatmentcenterpage.com:油尖旺区| www.hyperprosales.com:探索| www.nexlinkz.com:化州市| www.cp8336.com:余干县| www.503sy.com:阿城市| www.jommar.com:信宜市| www.ynnpm.com:报价| www.tzdqw.com:南平市| www.carahedgepeth.com:长治市| www.dizdiva.com:竹溪县| www.09323jj.com:东宁县| www.thuebannhadat.net:定结县| www.shamrockestatesaz.com:桦南县| www.ljf21sj.com:枝江市| www.hitsandlyrics.com:申扎县| www.jxyataicy.com:大同县| www.attitude-digital.com:原阳县| www.crecerjuntosmex.com:德保县| www.loan-guider.com:霍山县| www.chenxuan88.com:伽师县|