1. <rt id="wqoiw"></rt>
   2. 小學生日記大全 -> 四年級日記 -> 散步

    散步

   3. jīn
   4. tiān
   5. xià
   6. jīn
   7. jīn
   8. yǒu
   9. wèi
   10. chī
   11. wán
   12. xiāng
   13. pēn
   14. pēn
   15. de
   16. wǎn
   17. 今天下午我和爸爸津津有味地吃完香噴噴的晚
   18. fàn
   19.  
   20. zhèng
   21. zài
   22. kāi
   23. shū
   24. bāo
   25.  
   26. shū
   27. běn
   28. zuò
   29. zuò
   30.  
   31. shuō
   32. 飯。我正在打開書包,拿書本做作業。爸爸說
   33.  
   34.  
   35. men
   36. xià
   37. lóu
   38. sàn
   39.  
   40. hǎo
   41. hǎo
   42. ā
   43.  
   44.  
   45.  
   46. hǎo
   47. ā
   48.  
   49. :“我們下樓去散步,好不好啊?”“好啊。
   50.  
   51. xìng
   52. fèn
   53. shuō
   54.  
   55. ”我興奮地說。
   56.  
   57.  
   58. xùn
   59. chuān
   60. hǎo
   61. xié
   62.  
   63. zhèng
   64. yào
   65. guān
   66. mén
   67. de
   68. shí
   69. hòu
   70.  
   71. dān
   72. xīn
   73.  我迅速穿好鞋子,正要關門的時候,擔心
   74. wèn
   75.  
   76.  
   77.  
   78. yào
   79. shí
   80. yǒu
   81. méi
   82. yǒu
   83. dài
   84. ā
   85.  
   86.  
   87.  
   88. méi
   89. 地問爸爸:“爸爸,鑰匙有沒有帶啊?”“沒
   90. dài
   91.  
   92.  
   93.  
   94. zhēn
   95. de
   96. méi
   97. dài
   98. ā
   99.  
   100.  
   101. wèn
   102.  
   103.  
   104. jiù
   105. guài
   106. le
   107.  
   108.  
   109. 帶。”“真的沒帶啊?”我問。“就怪了。”
   110. jiē
   111. xià
   112. shuō
   113.  
   114.  
   115. āi
   116.  
   117. yuán
   118. lái
   119. shì
   120. zhè
   121. yàng
   122.  
   123. hài
   124. 爸爸接下去說。“唉!原來是這樣,害得我虛
   125. jīng
   126. chǎng
   127.  
   128.  
   129. chuǎn
   130. zhe
   131. shuō
   132.  
   133. gōng
   134. shí
   135. jiān
   136.  
   137. jiù
   138. dào
   139. 驚一場。”我喘著粗氣說。一功夫時間,就到
   140. le
   141. lóu
   142.  
   143. 了一樓。
   144.  
   145.  
   146. men
   147. zǒu
   148. chū
   149. diàn
   150. tīng
   151.  
   152. zǒu
   153. jìn
   154. cǎo
   155. píng
   156.  
   157. zhī
   158. jiàn
   159. hóng
   160.  我們走出電梯廳,走進草坪,只見那里紅
   161. piàn
   162.  
   163. piàn
   164.  
   165. huáng
   166. piàn
   167.  
   168. kàn
   169. yǎn
   170. huā
   171. liáo
   172. luàn
   173.  
   174. liǔ
   175. 一片,綠一片,黃一片,看得我眼花繚亂。柳
   176. shù
   177. zài
   178. àn
   179. biān
   180. kào
   181. zhe
   182.  
   183. liǔ
   184. shù
   185. le
   186.  
   187. liǔ
   188. de
   189. yán
   190. shì
   191. cuì
   192. 樹在岸邊靠著,柳樹發芽了,柳芽的顏色是翠
   193. de
   194.  
   195. yuǎn
   196. yuǎn
   197. de
   198. kàn
   199. liǔ
   200.  
   201. jiù
   202. xiàng
   203. xiàn
   204. de
   205. yīn
   206. 綠色的,遠遠的看柳芽,就像五線譜里的音符
   207.  
   208. fàng
   209. yǎn
   210. wàng
   211.  
   212. shuǐ
   213. zài
   214. huá
   215. liú
   216. zhe
   217.  
   218. zài
   219. 。放眼望去,河水在嘩啦啦地流著,似乎在歌
   220. chàng
   221. zàn
   222. měi
   223. chūn
   224. tiān
   225. de
   226.  
   227. zài
   228. wǎng
   229. yòu
   230. biān
   231. zǒu
   232.  
   233. sān
   234. táo
   235. shù
   236. yǐn
   237. 唱贊美春天的歌曲。再往右邊走,三棵桃樹隱
   238. yǐn
   239. yuē
   240. yuē
   241. de
   242. chū
   243. xiàn
   244. zài
   245. yǎn
   246. qián
   247.  
   248. sān
   249. táo
   250. shù
   251. pái
   252. chéng
   253. le
   254. sān
   255. jiǎo
   256. 隱約約的出現在我眼前。三棵桃樹排成了三角
   257. xíng
   258.  
   259. hǎo
   260. xiàng
   261. yǒu
   262. rén
   263. zài
   264. qiú
   265. men
   266. bāng
   267. bāng
   268. de
   269. máng
   270.  
   271. sān
   272. táo
   273. shù
   274. 形,好像有人在求它們幫幫他的忙,三棵桃樹
   275. cái
   276. pái
   277. chéng
   278. sān
   279. jiǎo
   280. xíng
   281. de
   282.  
   283. táo
   284. huā
   285. jīng
   286. kāi
   287. shǎo
   288. le
   289.  
   290. hóng
   291. hóng
   292. 才排成三角形的。桃花已經開得不少了,紅紅
   293. de
   294. xiàng
   295. lái
   296. le
   297.  
   298. cái
   299. hài
   300. xiū
   301. liǎn
   302. dōu
   303. hóng
   304. le
   305.  
   306. cóng
   307. yuǎn
   308. 的像我和爸爸來了,才害羞得臉都紅了。從遠
   309. chù
   310. kàn
   311.  
   312. táo
   313. huā
   314. xiàng
   315. shì
   316. wèi
   317. xiǎo
   318. niáng
   319. zài
   320. xiàng
   321. men
   322. wēi
   323. xiào
   324.  
   325. xiàng
   326. 處看,桃花像是一位小姑娘在向我們微笑,向
   327. men
   328. zhāo
   329. zhāo
   330. shǒu
   331.  
   332. 我們招招手。
   333.  
   334.  
   335. dùn
   336. shí
   337. bèi
   338. zhè
   339. huā
   340. jǐn
   341. de
   342. jǐng
   343. zhù
   344. le
   345.  
   346. jiào
   347.  我頓時被這如花似錦的景色迷住了,我覺
   348. zhè
   349. shì
   350. zài
   351. píng
   352. fán
   353. de
   354. cǎo
   355. píng
   356. shàng
   357.  
   358. ér
   359. shì
   360. zài
   361. shì
   362. wài
   363. táo
   364. yuán
   365.  
   366. 得這不是在平凡的草坪上,而是在世外桃源。
   367. rán
   368.  
   369. guài
   370. wèn
   371.  
   372.  
   373.  
   374. zài
   375. kàn
   376. shí
   377. me
   378.  
   379. 突然,爸爸奇怪地問:“琪琪,你在看什么,
   380. yǒu
   381. shí
   382. me
   383. hǎo
   384. kàn
   385. de
   386.  
   387. gǎn
   388. jǐn
   389. huí
   390. jiā
   391.  
   392.  
   393. zhè
   394. shí
   395. hóu
   396.  
   397. 那里有什么好看的,趕緊回家!”這時侯,我
   398. cái
   399. xǐng
   400. guò
   401. lái
   402.  
   403. shuō
   404.  
   405.  
   406. méi
   407.  
   408.  
   409. méi
   410. shí
   411. me
   412.  
   413.  
   414. kāi
   415. cǎo
   416. 才醒過來,說:“沒……沒什么。”我離開草
   417. píng
   418. de
   419. shí
   420. hòu
   421.  
   422. kàn
   423. le
   424. xià
   425. táo
   426. shù
   427.  
   428. zhè
   429. shí
   430. fēng
   431. chuī
   432. lái
   433. le
   434.  
   435. táo
   436. 坪的時候,看了一下桃樹,這時風吹來了,桃
   437. shù
   438. zài
   439. yáo
   440. huǎng
   441.  
   442. zài
   443. xiàng
   444. zhāo
   445. zhāo
   446. shǒu
   447.  
   448. shuō
   449.  
   450.  
   451. zài
   452. jiàn
   453.  
   454. 樹在搖晃,似乎在向我招招手,說:“再見,
   455. xiǎo
   456. péng
   457. yǒu
   458.  
   459. huān
   460. yíng
   461. zài
   462. dào
   463. cǎo
   464. píng
   465. shàng
   466. lái
   467.  
   468.  
   469. 小朋友,歡迎你再次到草坪上來。”
   470.  
   471.  
   472. zhè
   473. sàn
   474. zhēn
   475. kāi
   476. xīn
   477.  
   478. ràng
   479. liú
   480. lián
   481. wàng
   482. fǎn
   483.  
   484.  這次散步真開心!讓我流連忘返。
   485.  
   486.  
   487.  
     
    無注音版:散步
     今天下午我和爸爸津津有味地吃完香噴噴的晚飯。我正在打開書包,拿書本做作業。爸爸說:“我們下樓去散步,好不好啊?”“好啊。”我興奮地說。
     我迅速穿好鞋子,正要關門的時候,擔心地問爸爸:“爸爸,鑰匙有沒有帶啊?”“沒帶。”“真的沒帶啊?”我問。“就怪了。”爸爸接下去說。“唉!原來是這樣,害得我虛驚一場。”我喘著粗氣說。一功夫時間,就到了一樓。
     我們走出電梯廳,走進草坪,只見那里紅一片,綠一片,黃一片,看得我眼花繚亂。柳樹在岸邊靠著,柳樹發芽了,柳芽的顏色是翠綠色的,遠遠的看柳芽,就像五線譜里的音符。放眼望去,河水在嘩啦啦地流著,似乎在歌唱贊美春天的歌曲。再往右邊走,三棵桃樹隱隱約約的出現在我眼前。三棵桃樹排成了三角形,好像有人在求它們幫幫他的忙,三棵桃樹才排成三角形的。桃花已經開得不少了,紅紅的像我和爸爸來了,才害羞得臉都紅了。從遠處看,桃花像是一位小姑娘在向我們微笑,向我們招招手。
     我頓時被這如花似錦的景色迷住了,我覺得這不是在平凡的草坪上,而是在世外桃源。突然,爸爸奇怪地問:“琪琪,你在看什么,那里有什么好看的,趕緊回家!”這時侯,我才醒過來,說:“沒……沒什么。”我離開草坪的時候,看了一下桃樹,這時風吹來了,桃樹在搖晃,似乎在向我招招手,說:“再見,小朋友,歡迎你再次到草坪上來。”
     這次散步真開心!讓我流連忘返。
     

    小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

    Powered by 小學生日記大全www.1pshouhui.com© 2012 www.1pshouhui.com Inc.
    Copyright © 2010 小學生日記大全

    菲赢彩票 www.bxwol.com:静乐县| www.hsx-hsx.com:迁西县| www.tj-dqhcjt.com:武宣县| www.yh14777.com:湾仔区| www.sadosanmakina.com:大丰市| www.yourhcgcoach.com:于田县| www.cjbzg.cn:云阳县| www.ninaseattle.com:新蔡县| www.tridentmed.org:雷州市| www.my-crusher.com:浦江县| www.imitrexinfo.org:舟曲县| www.i-vv8.com:新绛县| www.twoland-tech.com:南充市| www.dianehamburg.com:蕲春县| www.www834suncity.com:洱源县| www.fitmora.com:安吉县| www.tjhct.com:南召县| www.sms624.com:玉门市| www.jgwgb.com:南木林县| www.moneykoo.com:青田县| www.thisisbookshelf.com:沙洋县| www.gamelip.com:驻马店市| www.the-youngers.org:郁南县| www.zzhfjx.com:泸州市| www.ivanerofeev.com:防城港市| www.brianpuspos.com:郸城县| www.orodfish.com:南乐县| www.yiyuanjinshu.com:东宁县| www.tv680.com:巫溪县| www.white-label-host.com:蕲春县| www.hrp4.com:镇沅| www.ohmygodvideo.com:濮阳县| www.dvmus.com:积石山| www.sci-papers.org:襄垣县| www.vivaviralvideo.com:定安县| www.toyanaepf.com:利津县| www.shareuams.com:商南县| www.caitaocongtrinh.com:枝江市| www.dessertsbyrondi.com:伽师县| www.18a1.com:托里县| www.izi2.com:保德县| www.gamelip.com:尚志市| www.mkhew.com:敦化市| www.youthsportsfinder.com:龙山县| www.arabianpunchfront.com:汝城县| www.breakerror.com:保靖县| www.ynunxjlx.com:湖南省| www.lllkz.cn:巨野县| www.guxingrun.com:岳西县| www.krankgolfasia.com:盱眙县| www.nawalodge.com:台南县| www.r-bowlder.com:旬邑县| www.blogsfere.com:雅江县| www.glass-suppliers.com:桦川县| www.amirtarabarasia.com:剑川县| www.koreanista.net:铅山县| www.hatukafitness.com:正蓝旗| www.hiroshihawaii.com:吴堡县| www.shaltiv.com:长治县| www.kzvfe.cn:安新县| www.666er456546.com:平罗县| www.hdbondagesex.com:宁国市| www.qjlvyou.com:谢通门县| www.rareearthsoil.com:大城县| www.alhondigadigital.com:郯城县| www.a-leap-of-faith.com:孝感市| www.sermicomair.com:淄博市| www.appletwig.com:德清县| www.rybyw.cn:天津市| www.nz337.com:元阳县| www.sqtextiles.com:彭阳县| www.torrezanefelipe.com:邓州市| www.postcanal.com:西吉县| www.esb8589.com:荔浦县| www.baike-zhidao-baidu.com:东明县| www.bdkindustries.com:黔东| www.udestudio.com:通化市| www.lool82.com:老河口市| www.thedoveexperience.com:正镶白旗| www.noseutube.com:泌阳县| www.bustybarmaid.com:辽阳县| www.tridentmed.org:鄂托克旗| www.peng9.com:洪雅县| www.poengun.com:嘉善县|